۶۰ چهارمضراب برای تار

52,000 تومان

عنوان : 60 چهارمضراب برای تار
نویسنده/نویسندگان : علی کاظمی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 180
چاپ: اول/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 1-84-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3948990