۵۲ پیش درامد برای سنتور

75,000 تومان

عنوان : 52 پیش درامد ساده برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : محمد سلیمانیان
مترجم : –
نام انتشارات : نا و نی
تعداد جلد :-
تعداد صفحه: 115
چاپ: اول اول1394
شمارگان: 1000جلد
شابم :1-63-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: –