۴۲ قطعه برای عود

20,000 تومان

عنوان : 42 قطعه برای عود (بربط)
نویسنده/نویسندگان : منصور نریمان
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 108
چاپ: دوم/1393
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 7-96-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8148359م