۲۴ قطعه همایون خرم

20,000 تومان

عنوان : 24قطعه همایون خرم
نویسنده/نویسندگان : همایون خرم
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 68
چاپ: سوم/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 1-61-802614-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2226276