یک درس یک روز گام نوازی ویولن

20,000 تومان

عنوان : یک درس یک روز گام نوازی ویولن
نویسنده/نویسندگان : پل هرفورت
مترجم : حسین دی پیر
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 60
چاپ: اول/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 9-18-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3075813