یکصد ریتم و آرپژ برای گیتار

15,000 تومان

عنوان : یکصد ریتم و آرپژ برای گیتار
نویسنده/نویسندگان : کیوان کاوه
مترجم : –
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 47
چاپ: پنجم/1393
شمارگان: 4000 نسخه
شابم : 2-63-5696-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8228703م