یوهان سباستین باخ، انوانسیون های دو صدایی (برای ویولن)

20,000 تومان

عنوان : انوانسیون های دو صدایی (برای ویولن)
نویسنده/نویسندگان : یوهان سباستین باخ
مترجم : نشر نای و نی
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 52
چاپ: اول/1389
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 6-00-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2190908