یاد و باد

27,000 تومان

عنوان : یاد و باد
نویسنده/نویسندگان : مجتبی زمانی
مترجم : –
نام انتشارات : هستان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: هشتم/1396
شمارگان: 2500 نسخه
شابم : 7-0-9014521-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1028232