یاد سی قطعه برای ساز قانون

28,000 تومان

عنوان : یاد سی قطعه برای ساز قانون
نویسنده/نویسندگان : پریچهر خواجه
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی و هنری ماهور
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 96
چاپ: تهران/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 8-98-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4333744