یادگاران

32,000 تومان

عنوان : یادگاران چهل قطعه ترانه در دستگاه همایون و آواز بیات اصفهان برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : پشنگ کامکار
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : هستان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 64
چاپ: نهم/1392
شمارگان: 2200 نسخه
شابم : 2-11-802612-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2518783