گیتار من

100,000 تومان

عنوان : گیتار من ( دوره مقدماتی آموزش گیتار )
نویسنده/نویسندگان : علی نادری
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :3 به همراه دفترچه مشق موسیقی و رنگ آمیزی
تعداد صفحه:
جلد اول :27…….جلد دوم:43 ……..چلد سوم :47
چاپ: اول/1396
شمارگان: 1500 نسخه
شابم :
جلد اول : 2-95-802609-0-979
جلد دوم : 9-96-802609-0-979
جلد سوم : 6-97-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4645893