گیتار جز برای نوازندگان کلاسیک

42,000 تومان

عنوان : گیتار جز برای نوازندگان کلاسیک: هارمونی
نویسنده/نویسندگان : اندرو یورک
مترجم : پیام رضوی
نام انتشارات : انتشارات نکیسا
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 64
چاپ: اول/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 1-2-9014590-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3617465