گنجینه ی تار ۱

40,000 تومان

عنوان : گنجینه ی تار 1 : مجموعه آثار استاد علی اکبر شهنازی (کتاب اول)
نویسنده/نویسندگان : حسین مهرانی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : حسین مهرانی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 145
چاپ: اول/1390
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 9-031-69850-979
شماره کتابشناسی ملی: 2276753