گل آوا

40,000 تومان

عنوان : گل آوا قطعاتی برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : پرویز مشکاتیان
مترجم : –
نام انتشارات : چکاد هنر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 66
چاپ: سوم/1394
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 1-12-802618-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3387133