گلبانگ شریف (سی قطعه برای تار و سه تار)

30,000 تومان

عنوان : گلبانگ شریف (سی قطعه برای تار و سه تار)
نویسنده/نویسندگان :  عبدالعلی تنوری – علاء ایجادی
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 92
چاپ: اول/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 4-04-802625-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3965175