گفتگوی عود و گیتار

20,000 تومان

عنوان : گفتگوی عود و گیتار
نویسنده/نویسندگان : مجید ناظم پور
مترجم : –
نام انتشارات : مولف
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 32
تاریخ چاپ: اول/1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابک:0-7162-04-600-979
شماره کتابشناسی ملی:4643005