گزیده ای از قطعات و اتودهای نصر الله زرین پنجه

15,000 تومان

عنوان : گزیده ای از قطعات و اتودهای نصر الله زرین پنجه
نویسنده/نویسندگان : ابراهیم نیکوکار
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 64
چاپ: دوم/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 6-035-69851-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3085854