کنسرتوهای ساده و کوچک برای ویولن

12,000 تومان

عنوان : کنسرتوهای ساده و کوچک برای ویولن
نویسنده/نویسندگان :به کوشش علی برلیانی
مترجم : واحد آموزش و پژوهش انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 71
چاپ: هشتم/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 4-68-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 7917746م