کنترپوان مدال

55,000 تومان

عنوان : آموزش کنترپوان مدال (مقامی)
نویسنده/نویسندگان : مارسل دوپر
مترجم : مصطفی کمال پورتراب
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 136
چاپ: اول/1386
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 3-43-8538-964
شماره کتابشناسی ملی: 8445496م