رساله کنترپوآن

30,000 تومان

عنوان : رساله کنترپوان
نویسنده/نویسندگان : لوئیجی کروبینی
مترجم : محسن الهامیان
نام انتشارات : تهران : انتشارات سوره ی مهر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 392
چاپ: دوم/1390
شمارگان: 2500 نسخه
شابم : 2-5-9014514-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2044627