کروتزر

32,000 تومان

عنوان : چهل و دواتود برای ویولن
نویسنده/نویسندگان : کروتزر
مترجم : نشر نای و نی
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 120
چاپ: اول/1395
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 2-53-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4431262