کارولی

35,000 تومان

عنوان : کارولی
نویسنده/نویسندگان : فردیناندو کارولی
مترجم : محمدرضا گرگین زاده
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 80
تاریخ چاپ: هجدهم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 0-38-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 10527-77م