کاروان صبا

24,000 تومان

عنوان : کاروان صبا (هجده قطعه از آثار استاد ابوالحسن صبا)
نویسنده/نویسندگان : مسعود شعاری
مترجم : –
نام انتشارات : انتشارات صدا و سیما
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 51
چاپ: دوم/1382
شمارگان: –
شابم : 5-121-376-964
شماره کتابشناسی ملی: 807406م