چهل سال پاپ جلد اول

30,000 تومان

عنوان : چهل سال پاپ (جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : عباس براری(پیمان)
مترجم : –
نام انتشارات : تهران: رهام
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 111
چاپ: ششم/1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 9-22-5696-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8018091م