چهار مقام

25,000 تومان

عنوان : چهار مقام (ردیف نوازی و چهارمضرابها)
نویسنده/نویسندگان : محسن کاظمیان
مترجم : –
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 120
چاپ: اول/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 1-99-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3674329