چهارمضراب های استاد علی اکبر شهنازی

18,000 تومان

عنوان : چهارمضراب های استاد علی اکبر شهنازی برای سه تار
نویسنده/نویسندگان : حسین مهرانی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 150
چاپ: اول/1393
شمارگان: 2200 نسخه
شابم : 5-73-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3642835