چهارده آوای بومی

8,500 تومان

عنوان : چهارده آوای بومی
نویسنده/نویسندگان : ایرج صهبایی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه:31
تاریخ چاپ: اول/1381
شمارگان: 2000 نسخه
شابم: x-08-6341-964
شماره کتابشناسی ملی: 16041-81م