پیوند شعر و موسیقی آوازی

40,000 تومان

عنوان : پیوند شعر و موسیقی آوازی
نویسنده/نویسندگان : حسین دهلوی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 240
چاپ: پنجم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 4-64-6409-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 7913015م