پیشنا ژزف(۶۰ تمرین برای پیانو)

25,000 تومان

عنوان : پیشنا ژزف(60 تمرین برای پیانو)
نویسنده/نویسندگان : یوسف پیسنا
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه:96
تاریخ چاپ: یکم/1385
شمارگان: 2000 نسخه
شابم: 4-13-802603-M
شماره کتابشناسی ملی: 36520-83م