پیانو از باروک تا مدرن

55,000 تومان

عنوان : پیانو از باروک تا مدرن 142قطعه برای نوآموزان
ویراستار: دنس آگای
مترجم : –
نام انتشارات : هم آواز
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 164
چاپ: اول/1393
شمارگان: 1100 نسخه
شابم : 5-11-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3261032