پنج آواز محلي ايراني

10,000 تومان

عنوان : پنج آواز محلی
نویسنده/نویسندگان : لیلی افشار
مترجم : –
نام انتشارات : کارگاه موسیقی
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 24
چاپ: اول/1386
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 8-11-8772-964
شماره کتابشناسی ملی: 20394-85م