پنجاه قطعه ضروری جز استاندارد

30,000 تومان

عنوان : پنجاه قطعه ضروری جز استاندارد
نویسنده/نویسندگان : فرزاد طهرانیان
مترجم : –
نام انتشارات : هم آواز
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 120
چاپ: اول/1396
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 2-25-802608-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3882361