پنجاه قطعه برای تنبک

38,000 تومان

عنوان : پنجاه قطعه برای تنبک
نویسنده/نویسندگان : مجید حسابی
مترجم : –
نام انتشارات : –
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 70
تاریخ چاپ: چهارم پاییز/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 9-073-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 19526-79م