پرستو ها

15,000 تومان

عنوان : پرستوها
نویسنده/نویسندگان : کیوان کاوه
مترجم : –
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 111
چاپ: دوم/1389
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 0-27-802600-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8219207م