پاگانینی جوان (۱)

20,000 تومان

عنوان : پاگانینی جوان (1) / پنج کنسرتوی ویولن برای هنرجویان
نویسنده/نویسندگان : فردریک زایتس
مترجم : نشر نای و نی
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 44
چاپ: اول/1394
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 9-67-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4015550