يوهان سباستين باخ، شش سوئيت براي ويولن

20,000 تومان

عنوان : یوهان سباستین باخ(شش سوئيت براي ويولن)
نویسنده/نویسندگان : یوهان سباستین باخ
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 62
چاپ: اول/1389
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 7-7-9014544-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2092556