يوهان سباستين باخ، سونات های ويولن

20,000 تومان

عنوان : یوهان سباستین باخ(سونات های ويولن)
نویسنده/نویسندگان : یوهان سباستین باخ
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: اول/1390
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 3-14-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2305419