ویولن آسان (برای کودکان) کتاب اول

30,000 تومان

عنوان : ویولن آسان برای کودکان (کتاب اول)
نویسنده/نویسندگان : لری نیومن
مترجم : نشر نای و نی
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 54
چاپ: چهارم/1392
شمارگان: 1100 نسخه
شابم : 5-7-9014522-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1810354