ولفارت شصت تمرین

32,000 تومان

عنوان : ولفارت شصت تمرین
نویسنده/نویسندگان : فرانتس ولفارت
مترجم : علی اکبرنژاد
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 98
چاپ: دوم/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 3-72-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4091880