وزن خوانی (جلد یکم)

32,000 تومان

عنوان : وزن خوانی
نویسنده/نویسندگان : علی اکبر شکارچی
مترجم : –
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 78
چاپ: هشتم/1390
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 6-19-5556-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 7815256م