وزن خوانی واژگانی

24,000 تومان

عنوان : وزن خوانی واژگانی (روش ابداعی)
نویسنده/نویسندگان : ارشد تهماسبی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 126
چاپ: چهارم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 2-71-6409-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 7922033م