وزن خوانی (جلد دوم)

30,000 تومان

عنوان : وزن خوانی (2)
نویسنده/نویسندگان : علی اکبر شکارچی
مترجم : –
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 92
چاپ: چهارم/1395
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 3-190-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4395852