هوای یار

20,000 تومان

عنوان : هوای یار (40 آهنگ محلی برای ویولن)
نویسنده/نویسندگان : سعید زرنیخی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 42
چاپ: دوم/1387
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 5-04-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8433992م