هنری شرادیک (جلد دوم)

8,000 تومان

عنوان : شرادیک 2
نویسنده/نویسندگان : هنری شرادیک
مترجم : واحد آموزش و پژوهش انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 52
چاپ: دوم/1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 2-033-69851-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3051162