هم ساز

40,000 تومان

عنوان : هم ساز : قطعاتی از استادان موسیقی ایران برای تار و سه تار
نویسنده/نویسندگان : علی صمدپور، محمدرضا ابراهیمی
مترجم : –
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 160
چاپ: دوم/1390
شمارگان: 3300 نسخه
شابک : 7-11-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1036167