همخوانی در موسیقی (چگونگی تشکیل و تمرین گروه کر)

25,000 تومان

عنوان : آموزش همخوانی در موسیقی : (چگونگی تشکیل و تمرین گروه کر)
نویسنده/نویسندگان : مرتضی سرآبادانی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : چندگاه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 31 ، 97
چاپ: سوم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 5-0-9014509-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1518534