هشت آهنگ برای سنتور

15,000 تومان

عنوان : هشت آهنگ برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : فرامرز پایور
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 24
چاپ: دوم/1389
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : 2-16-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3058091