هزار گلخانه آواز

40,000 تومان

عنوان : هزار گلخانه آواز
نویسنده/نویسندگان : محمدرضا شجریان
مترجم : –
نام انتشارات : قم : فراگفت
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 500
چاپ: سوم/1389
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 5-45-7721-964
شماره کتابشناسی ملی: 8314171م