هزاردستان

35,000 تومان

عنوان : هزاردستان
نویسنده/نویسندگان : حامد حلیمی
مترجم : –
نام انتشارات : تبریز: دکتر بیات
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 41
چاپ: هفتم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 0-91-802610-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1811831