هزاردستان

22,000 تومان

عنوان : هزار دستان
نویسنده/نویسندگان : پشنگ کامکار
مترجم : –
نام انتشارات : هستان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 79
چاپ: چهارم/1393
شمارگان: 3300 نسخه
شابم : 4-95-6965-964
شماره کتابشناسی ملی: 34463-85م